IEC 工业继电器

我们提供各种专门针对重载应用项目、大负载和长使用寿命设计的 IEC 工业继电器,以满足您的一般工业控制需求。还提供安全 IEC 控制继电器

Bulletin 700-CF IEC 控制继电器

700-CF 控制继电器

Bulletin 700-CF IEC 控制继电器采用 IEC 设计提供苛刻工业应用所需的特性 — 机械连接的触点、定时选件、较长触点寿命。


Bulletin 700-K IEC 控制继电器

700-K 微型控制继电器

Bulletin 700-K IEC 控制继电器是小尺寸工业继电器,能够切换低能量信号。


Bulletin 700S-CF IEC 安全控制继电器

700S-CF 安全控制继电器

Bulletin 700S-CF 安全控制继电器具备机械或镜像触点性能,在安全应用项目的反馈电路中需要使用。分叉触点适用于需要高触点可靠性的低能量反馈安全电路。